DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Zukasa Shaktishicage
Country: Nicaragua
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 26 May 2015
Pages: 81
PDF File Size: 17.11 Mb
ePub File Size: 3.82 Mb
ISBN: 961-3-97364-625-8
Downloads: 44740
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dilabar

Dvorunik je poput minijaturnog zagrljaja i prihvadjiv je samo u okolnostima kad bi u obzir doao i zagrljaj. Kazens je uzeo sobu u hotelu i iznajmio sve komedije koje je mogao da na-e: Rezultati jednostavnog eksperimenta koji smo sproveli za jedan televizijski program pokazali su da veina ljudi generalno nije dobra ni u itanju signala koje emituje telo. Prvo, uverite se da su va i dlan drugc osobe u vertikalnom poloaju, tako da niko nije dominantan ili potinjen.

Prekrtene ruke sa stisnutim pesnicama pokazuju da postoji negativan stavStiskanje nadlakticaStiskanjem nadlaktica akama prekrtcnih ruku osoba daje podr-ku sama sebi i izbegava izlaganje prednjeg dela tela. Kad su ljudi poeli da hodaju uspravno, to je oslobodilo gornji deo tela od uestvovanja u noenju sopstvene teinei omoguilo bolju kontrolu disanja. Ispitanicima su prikazivani kratki filmovi, bez zvuka, na kojivao je rukama tels od oko 1 m.

Kad je Normanu Kazensu5 saopteno da boluje od razorne bole-sti ankilospondilitisa, lekari su mu rekli da vise ne mogu da mu pomognu i da e smrt doekati u stranim bolovima.

Ako se dobro provodite u drutvu prijatelja, prekrtene ruke na grudima nee vam prijati. Ako otvorenih dJanova izgovarate presnu la, svo-;im sJuaocima biste i pored toga mogli da deiujete neiskreno, za-to Sto nema mnogih drugih gestova koji bi trebalo da su vidljivi lcao naznake iskrenosti, a neizbeno e se pojaviti ncki od nega-tivnih gcstova koji se koriste tokom laganja i koji e da odskau od otvorenih dJanova.

Definitivni vodič kroz govor tela

Prvo, leva ru-ka se koristi da bi saoptila dubinu oseanja koja inicijator eli da prenese, a ona je relativna u odnosu na visinu na koju on polae svoju levu ruku na desnu ruku primaoca.

Jo uvek se vodi rasprava oko toga da li su neki gestovi posle-dica pripadnosti kulturi, te su stoga prerasli u naviku, ili su genet-ski preneseni. Inicijator dvorunika nastoji da oda utisakda je dostojan poverenja i iskren, ali kad se ova tehnika ru-kovanja primeni na osobi koju ste tek upoznali, moe da ima su-protan efekat i pobudi kod te osobe sumnju u pogledu vaih na-mera. To je kao namera da se primalac zagrli, a inicijatorova leva ruka se tu upotrebljava kao termometar prisnosti – to se na viem mestu nalazi na ruci pri-maoca, to veu prisnost inicijator pokuava da pokae.

TOP Related Posts  C4106 DATASHEET PDF

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Kad prekrstite ruke na grudima, da li stavljate levu preko desne ili desnu preko leve? Odjednom se iz oblinjeg umarka pojavi koza, jurei kao pomahnitala. Devedeset posto ljudi raa se sa sposobnou da baci desnu ruku ispred tela, samoodbrane radi. Evo malog upozorenja iz prve ruke bez obzira na to da li ste te-ke ili lake ruke, moda ete ponekad morati da pokaete ta imate u rukama ako elite da vam sve ide od ruke.

Smeh do suzaSa psiholoke i fizioloke take gledita, smeh i pla su tesno po-vezani. Ovi testovi otkrivaju da slusalac, kad prekrsti ruke, ne samo da ima negativnije misli o govorniku ve i obraa manje panje na ono to se govori.

Ovo do-stignue kvalifikovalo me je za prestini Okrugli sto od milion dolara u SAD. Poduili smo ovom gestu grupu govornika, politiara i krupnih biznismena i merili reakcije njihovih slualaca. Poto mi hoda-mo uspravno, imamo mogunost da stvaramo ogroman dijapa-zon zvukova, meu kojima su govor i smeh.

Skini teret s grudi. Turisti su ulazili u biro u potrazi za informacijama o lokalnim znamenitostima i ostalim turistikim atrakcijama. Ovo pokazivanje razda-Jjine rukama otkriJo je da zapravo misli da su politiari proli mnogo boJje no to je bio spreman da prizna. U nekim zemljama, rukovanje sa enom jo uvek je nesigurna rabota naprimer, u mnogim muslimanskim zemljama to se smatra nepri-stojnim; umesto toga, prihvatljiv je laki naklon glavomali se postepeno ustanovljava da se ene koje iniciraju vrst stisak rukc smatraju – u veini zemalja osobama irih shvatanja i ostavlja-ju bolji prvi utisak.

Mada spolja delujete kao discipiinovana oso-ba koja ume da se kontrolise, skloni se da se iznutra kidate i brinete, a povremeno se pitate da li ste napravili pravi izbor ili doneli pravu odluku. Na govorni jezik, meutim, priznaje vano mesto koje go-vor tela zauzima u naem komuniciranju.

U tels od svojih brojnih studija na temu smeha, Riard Dejvidson, profesor psiho-logije i psihijatrije s Univerziteta u Viskonsinu Medisonkaio je svoje ispitanike za EEG aparate elektroencefalografekoji mere aktivnost modanih talasa, i prikazivao im komine filmove. Ove okolnosti odnose se na manjinu ljudi, ali je vano imati u vi-du koji efekat mogu fizika ogranienja ili invaliditet neke osobe da imaju na njene telesne kretnje.

TOP Related Posts  ECOMUSEUMS A SENSE OF PLACE PDF

A ako se neko s kim niste ni najmanje bliski tako pozdravi govr vama, potraite njegove skri-vene namere. Kad joj stvarnost dopre do mozga, njen smeh se pretvara u pla. Dajui mu u ruke olovku, knjigu, brouru, uzorak ili pismeni test, nateraete da ga skloni ruke s grudi i nagne se napred.

Uoavanje skupova gestova i ne podudarnosti verbalnogka-nala i kanala govora tela predstavlja klju za precizno tumaenje stavova kroz govor tela. Ako ustanovite da su povijena usta postala stalan deo vaeg repertoara, redovno vebajte osmehivanje, jer to ne samo da e vam pomoi da kasnije u ivotu ne izgledate kao ljutito kue, ve e i doprineti da se osea-Povijena usta mogu da prerastu u trajan izraz lica. Takoe, kod svake dvadesete osobe prisutno je stanje zvano hiperhidroza, genetski poremeaj koji izaziva hronino preznojavanje.

Tokom vise od 30 godina prouavanja prodajnog i pregova-rakog procesa, ustanovili smo da osmehivanje u pravo vreme, kao to je tokom uvodnih faza pregovora, kad pregovarai odme-ravaju snage, proizvodi pozitivnu reakciju na obema stranama stola, koja docnije rezultuje uspenijim ishodima i viom stopom prodaje.

Graevinski investitori sedeli su na jednoj, a njihovj protivnici, “zeleni”, na drugoj. Moderan oblik ovog antikog pozdravnog rituala je stisak i protresanje dlanova, a poeo je da se koristi u devetnaestom veku,30Hvatanje za dorujc proveravanje da li postoji skriveno oruje metod pozdrava nastao u starom Rimuda bi se zapeatile trgovake transakcije izmeu ljudi jednakog statusa.

Definitivni vodič kroz govor tela –

Drugim reima, kad kaemo da “slutimo” ili “intuitivno osea-mo” da nas neko lae, pod tim obino podrazumevamo da se go-vor tela te osobe i njene izgovorene rei ne slau. Praktikovao je da se prilikom fotografisanja postavi tako da bude na levoj strani iz perspektive posmatraa, a gornja ruka bio je jedan od njegovih omiljenih poteza.

Ne samo da smo je znatno dopunili, ve smo ubacili i istraivanja iz 10novih naunih disciplina, kao to su evolutivna biologija i evolutivna psihologija, kao i tehnologija poput MRI magnetne rezonancekoja pokazu-je ta se deava unutar mozga.

Razlike iz-meu ta tri poloaja ilustrovane su sledeim primerom: Na crteu A, desni mozak podie levu obrvu, leve jagodine miie i definittivni obraz, kako bi teka jedan tip osmeha na levoj strani lica, dok levi mozak povlai nanie iste miie na desnoj strani lica, teka bi proizveo ljutito mrtenje.